Onthullingen over de Internationale School van het Gouden Rozenkruis.

pag. 2, 2007

het Lectorium Rosicrucianum, waar de hel hemel wordt genoemd.

, 200

Een citaat uit de literatuur van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, waaruit blijkt dat Lucifer (de satan), de god van deze school is:

“ En o wonder, buiten ons, in ons openbaringsveld, zal het beeld van de onsterfelijke mens voor ons oprijzen. De Morgenster zal dan herrezen zijn, de aloude Lucifer, de volheerlijke, en in binding met dit brandpunt zal het bouwwerk Gods volvoerd worden, het bouwwerk van transfiguratie. En als dan het beeld van die onsterfelijke lijfelijk staat in het uitspansel van onze micros, dan gaat ten ende letterlijk in vervulling het woord van Openbaring 22: Ik, Jezus, heb mijn engel tot u gezonden...”

(J. van Rijckenborgh, De komende nieuwe mens. Rozekruispers. Haarlem, 1978 pag. 91)

 

de engel van het licht

Hier staat dus dat de transfiguratie (dat is de occulte wedergeboorte) in binding met Lucifer, dat is de satan, tot stand komt. Er is een gevallen engel (een demon) naar de leerling van het Rozenkruis gezonden om de transfiguratie te verwezenlijken. Het is kenmerkend voor de Internationale School van het rozenkruis dat ze hun occulte boodschap verpakken in een christelijk jasje om zo hun leerlingen op een dwaalspoor te brengen. Wat in werkelijkheid gebeurt is het volgende:

De wedergeboorte van het rozenkruis komt tot stand in binding met een trawant van Satan. De rozenkruiser wordt verbonden met een boze geest! De Jezus van het Rozenkruis is ook een valse Jezus, want hij is volgens het rozenkruis slechts een boodschapper, een soort profeet en zijn offer aan het kruis is uitsluitend symbolisch. In mijn boek heb ik deze bewering met meerdere citaten onderbouwd.

Rozenkruisers vereren Egyptische en Griekse / Romeinse afgoden zoals de afgoden van de Olympus.

Zo vereren ze de Egyptische afgoden Isis en Osiris en de afgoden Saturnus, Uranus, Mercurius, Jupiter, Neptunus, Venus en Pluto, en de boodschapper van deze goden; de afgod Hermes.  Eén van hun tempelliederen is gewijd aan de Universele Gnosis en luidt als volgt:

                    Uit het eeuwig Moederwezen
                    breekt het Godskind vrij,
                    en in glans van Isis
                    klinkt het lied zo blij.
                    Dankt Osiris-Isis-Liefde
                    Die het Al vervult,
                    die als wondermantel
                    lichtend ons omhult.

Dat ze ook Hermes (een god uit de Griekse mythologie) vereren, blijkt uit het volgende tempellied:

                    O, wees een discipel van Hermes.
                    Ga nu tot uw Goddelijke Heer
                    en open dan de deur tot 't Geheimnis.
                    Keer zo tot uw Vaderland weer.

Dus als volgeling van de goddelijke heer Hermes kun je als rozenkruiser de deur tot het geheimenis openen en zo tot het vaderland terugkeren. Maar naar welk vaderland brengt Hermes zijn discipelen? Wanneer je de Griekse mythologie kent, dan weet je dat Hermes zijn volgelingen naar de onderwereld begeleidt. Die weg van Hermes is "het Pad" van het rozenkruis. 

Leerlingen van deze school ontvangen zogenaamd christelijke inwijdingen in verbinding met bovengenoemde goden en met de zonnelogos, waarvan ze zeggen dat het "de Christus" is. Deze valse Christus heeft echter niets te maken heeft met Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die aan het kruis op Golgota de zonden van de wereld op zich heeft genomen om daarmee de zonden te vergeven en de mensen te verzoenen met God de HEER. Deze verlossende heilsboodschap ontkennen de rozenkruisers en dat is nu juist de enige mogelijkheid om de weg tot God te gaan.

Wanneer rozenkruisers in een tempellied Pluto vereren ( Pluto is een andere naam voor Hades) dan zijn ze zich niet bewust dat dit de god van de onderwereld is. De tekst van dit tempellied luidt als volgt:

                    Pluto de Kracht Gods treedt tot ons in,
                    vormt zo een groots stralend begin,
                    't Zonnerijk opent nu zijn poort,
                    't Zonnerijk opent nu zijn poort.

Pluto (Hades) opent dus de poort van het rijk van Hades, de onderwereld of de hel, in dienst van Lucifer, de satan zelf. Rozenkruisers die zich christelijk noemen en ook werkelijk menen dat ze christenen zijn omdat ze in die zin misleid worden, zullen versteld staan als ze zich uiteindelijk voor die poort bevinden. Om dat te voorkomen, en omdat ik deze mensen lief heb, heb ik mijn boek geschreven en deze site gemaakt, want rozenkruisers zijn mensen die waarachtig naar God zoeken. Hun ogen zijn echter verblind door de vijand, waardoor ze de misleiding waarvan ze het slachtoffer zijn niet kunnen ontmaskeren. Ze hebben een geestelijke blinddoek voor en ze worden betoverd door de demonische macht van het rozenkruis. Dit wordt daar gnostieke magie genoemd. Deze magie vindt plaats binnen het zogenaamde "electro-magnetische krachtveld" dat in de tempels van het rozenkruis aanwezig is. Dit krachtveld wordt onderhouden door de  Broederschap van het Rozenkruis. Dit is een demonische broederschap, want het koninkrijk van God kent helemaal geen geestelijke broederschappen die contact onderhouden met mensen en die daarbij nog magie bedrijven ook.  Het krachtveld zorgt voor een lichte hypnose van de leerlingen. Ze voelen zich er prettig bij, het laadt hen geestelijk op als een batterij. Ze zitten er zich als het ware in te zonnen. En wanneer een beginnende leerling nog wat kritisch is, omdat hij nog niet voldoende gehersenspoeld is, zorgt datzelfde krachtveld ervoor dat deze leerling in slaap valt, zodat hij niets kan horen wat niet voor zijn oren bestemd is.

De grootmeesters van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis hadden regelmatig contact met de Broederschap van het Rozenkruis en voerden de opdrachten van deze demonen in gehoorzaamheid uit, want strikte gehoorzaamheid aan deze broederschap is een vereiste. Rozenkruisers verkopen, zonder dat ze het beseffen, hun ziel aan de duivel. En ze beseffen het niet omdat ze betoverd worden door de gnostieke magie, waardoor hun verstand beneveld wordt.